Koru Koçluk Eğitmen Sözleşmesi

Anasayfa > Kurumsal Sayfa > Belgeler > Koru Koçluk Sözleşmeler > Koru Koçluk Eğitmen Sözleşmesi

1.     TARAFLAR

Koru Koçluk:

Adı SoyadıAtirus Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Vergi Numarası1020428224
Ticaret Sicil No917463
AdresiAdnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı,  Uyum Çarşı, No:  23/80 34528 Beylikdüzü / İstanbul
E-Postailetişim@korukocluk.com
Telefon0 (536) 356 10 14
  

Eğitmen:

Adı Soyadı 
TC Numarası 
Doğum Tarihi 
Adresi 
E-Posta 
Telefon 

2.     TANIMLAR

Koru Koçluk: Atirus Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olan eğitim ve danışmanlık firmasıdır.

Eğitmen: Koru Koçluk logosu ve bünyesi altında yüz yüze ya da çevrimiçi ortamda eğitim, seminer ve atölye gibi çalışmalar yapan kişidir.

Eğitim: Koru Koçluk logosu ve bünyesi altında yüz yüze ya da çevrimiçi ortamda eğitim, seminer ve atölye vb adlarla yapılan tüm çalışmalardır. 

Seminer: Belirli bir konuyla ilgili katılımcılara bilgi vermek amacıyla düzenlenen organizasyondur.

Atölye: Katılımcıların ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı öğretim tekniğidir.

Modül: Bir öğretim programında kendi içinde bir bütün oluşturan, tek başına öğretilebilir, öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren program içeriğidir.

Öğrenci: Koru Koçluk eğitim programlarına katılan gerçek kişidir.

3.     SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu Sözleşmenin konusu ve amacı Koru Koçluk logosu ve bünyesi altında eğitmenler tarafından yüz yüze veya çevrimiçi verilecek eğitimler ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 

4.     EĞİTMENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

4.1. Eğitmen Koru Koçluk’un sahip olduğu Modüller üzerinden ya da kendisine ait Modüller üzerinden eğitim verebilecektir.

4.2. Eğitmen Koru Koçluk Modülleri üzerinden eğitim verecek ise Koru Koçluk’a ait Eğiticinin Eğitimi Modülünü almakla yükümlüdür. Koru Koçluk Eğiticinin Eğitimi Modülü Eğitmene liste fiyatı üzerinden %50 indirimle verilir.

4.3. Eğitmen Koru Koçluk Eğitim Politikası ve Etik İlkelerine dair belgeyi imzalar, bu belgelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Eğitmen Koru Koçluk tarafından çıkarılan Yönergelere uymakla yükümlüdür

4.5. Eğitmen kendi Modülleri üzerinden verdiği eğitimler konusunda gerekli nitelik, yetkinlik, uzmanlık ve sertifikaya sahip olduğunu beyan ve kabul eder.

4.6. Koru Koçluk tarafından talep edildiği takdirde, Eğitmen, eğitim verdiği alan ile ilgili olarak diploma, sertifika veya uzmanlık belgesinin aslını veya noter onaylı suretini Koru Koçluk’a sunmayı kabul eder. Koru Koçluk tarafından ilgili belge incelenip fotokopisi alındıktan sonra Eğitmene iade edilir.

4.7. Eğitmen verdiği eğitimin içeriğine ilişkin Modülü Koru Koçluk’a sunmakla yükümlüdür. Koru Koçluk sunulan Eğitim Modülünün kendi eğitim politikasına uygun olup olmadığını 15 gün içinde karar vermekle yükümlüdür.

4.8. Eğitmen verdiği eğitimlerin içeriği konusunda yanlış bilgilendirmeler yapmayacağını, doğru ve geçerli bilgiler vereceğini beyan ve kabul eder.

4.9. Eğitmen öğrenci tarafından herhangi bir mecra veya sistem üzerinden sorulan sorulara 24 saat içinde cevap vereceğini ve öğrenciyi yanıltmayacağını beyan ve kabul eder.

4.10. Eğitmen vereceği eğitimin içeriği ile ilgili olarak gerekli lisanslara, rıza ve izinlere sahip olduğunu, vereceği eğitimin fikri mülkiyetine dair tüm hakların sahibi ve/veya kullanım yetkisine sahip olduğunu, vereceği eğitimlerin herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.

4.11.Koru Koçluk tarafından talep edildiği takdirde eğitim verdiği alan ile ilgili olarak fikri mülkiyete ilişkin hak sahipliği ve yetkisine sahip olduğunu gösterir belgelerin aslını veya noter onaylı suretini Koru Koçluk’a sunmayı kabul eder. Koru Koçluk tarafından ilgili belge incelenip fotokopisi alındıktan sonra Eğitmene iade edilir.

4.12. Eğitmen Koru Koçluk logosu ve bünyesi altında vereceği eğitimlerin tüm içeriğinden hukuki olarak bizzat kendisi sorumludur. Koru Koçluk bu konuda hiçbir sorumluluğa sahip olmayacaktır. Eğitmen eğitimlerin verilişi ve içeriği konusunda hukuki ve cezai anlamda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul der. Koru Koçluk hukuki ve cezai anlamda her türlü rücu hakkını saklı tutar.

4.13. Eğitmen Koru Koçluk bünyesinde vereceği eğitim içeriklerinin hiçbir şekilde ırkçılık, ayrımcılık, saldırganlık ve nefret söylemi içermediğini, uygunsuz ve ahlakdışı olmadığını, dini, felsefi ve politik propaganda malzemesi içermediğini kabul ve beyan eder.

4.14. Eğitmen öğrencilere izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermeyeceğini beyan ve kabul eder.

4.15. Eğitmen Koru Koçluk Eğitim Politikası ve Etik İlkelerine uymakla yükümlüdür.  Koru Koçluk, Eğitim Politikasına ve Etik İlkelerine aykırı hareket edildiğini öğrendiği anda Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.16. Eğitmen, Koru Koçluk bünyesinde hizmet veren diğer eğitimcilerin hizmetlerini engelleyecek davranışlarda bulunmamakla yükümlüdür.

4.17. Eğitmen verdiği eğitimlerde Koru Koçluk ile birlikte varsa kendi markası ve logosunu da kullanabilir. Eğitmen kendi marka ve logosunu kullanırken dürüstlük kuralları çerçevesinde hareket etmeli, her iki logo ve markayı eşit boyutlarda ve görünürlükte sunmalıdır.

4.18. Eğitmen verdiği eğitimin fiyatı ve süresini Koru Koçluk ile müzakere ederek KDV hariç olarak kendisi belirleyecektir.

4.19. Eğitmen reklam ve çevrimiçi eğitimlerde gerekli olan Zoom ve Canva gibi giderler için Koru Koçluk tarafından belirlenen katkı payını ödemekle yükümlüdür.

4.20. Eğitmenin hazırladığı modüllere ilişkin tüm haklar tamamen eğitmene aittir. Koru Koçluk eğitmenin modülleri üzerinden herhangi bir hak iddia edemez.

5.     KORU KOÇLUK’UN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1. Koru Koçluk eğitmenin adı, soyadı, resim, görüntü gibi bilgilerini kaydeder ve eğitmen tarafından sunulan hizmetin pazarlama, tanıtma, sergileme, umuma arz, satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanılacağını kabul eder.

5.2. Koru Koçluk yüz yüze eğitimlerde Eğitmene gereken fiziki altyapıyı sunmakla yükümlü olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

6.     MALİ HÜKÜMLER

6.1. Eğitim ücretleri Koru Koçluk banka hesabına yatırılacak, elden tahsilat yapılmayacaktır.

6.2. Eğitmen Koru Koçluk Modülleri üzerinden eğitim verdiğinde tahsil edilen eğitim bedelinden KDV ve diğer vergiler ile Koru Koçluk tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın %10 u Eğitmenin hesabına yatırılacaktır.

6.3. Eğitmen kendi Modülleri üzerinden eğitim verdiğinde eğer yüz yüze eğitim verilmişse tahsil edilen eğitim bedelinden KDV ve diğer vergiler ile Koru Koçluk tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın %40 ’ı Koru Koçluk hesabında kalacak, %60 ‘ı on beş gün sonra, en geç bir ay içinde Eğitmenin hesabına yatırılacaktır.

6.4. Eğitmen kendi Modülleri üzerinden eğitim verdiğinde eğer çevrimiçi eğitim verilmişse tahsil edilen eğitim bedelinden KDV ve diğer vergiler ile Koru Koçluk tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın %30 ‘u Koru Koçluk hesabında kalacak, %70 ’i on beş gün sonra, en geç bir ay içinde Eğitmenin hesabına yatırılacaktır.

6.5. Koru Koçluk fikri mülkiyet hakkının veya başka yasal durumların ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda ödeme yapmama hakkını saklı tutar.

6.6. Öğrenci 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanması durumunda hizmet bedeli öğrenciye iade edileceği için Eğitmen, 14 gün içinde verdiği eğitimle ilgili herhangi bir hak ve alacak iddia edemeyeceğini beyan ve kabul eder. 

7.     ORTAK HÜKÜMLER

7.1. Koru Koçluk ve Eğitmen arasındaki resmi yazışmalar yukarıda belirtilen e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. 

7.2. İşbu Sözleşme taraflarca yukarıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmek suretiyle 15 gün önceden yazılı bildirim yapılarak sona erdirilebilir.

7.3. Koru Koçluk ve Eğitmen karşılıklı anlaşarak diledikleri zaman Sözleşmeyi değiştirebilir veya güncelleyebilirler. Sözleşmedeki değişiklik ve güncelleme tarafların karşılıklı olarak imzalaması ile geçerlilik kazanır.

7.4. Taraflar, Koru Koçluk ve Eğitmen arasındaki işbu hukuki ilişkide herhangi bir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenicilik veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını beyan ve kabul ederler.

7.5. Taraflar işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve elektronik ortamdaki her türlü yazışmalar ile görsellerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu delillerin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve kabul eder.

7.6. Taraflar işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların öncelikle sulh yolu ile eğer bu şekilde çözülemiyorsa 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde çözüleceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.7. Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar, sulh ve arabuluculuk yolu ile çözülemezse yetkili mahkeme ve icra dairesi İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Tarih:………………………………..

Eğitmen Adı – Soyadı İmza  Koru Koçluk Adına Adı – Soyadı İmza – Kaşe