Stratejik Plan

Anasayfa > Kurumsal Sayfa > Belgeler > Koru Koçluk Politika Belgeleri > Stratejik Plan

Koru Koçluk 2022-2026 Stratejik Planı

A- Durum Analizi

1- Kurumsal Tarihçe

Koçluğun Kısa Tarihçesi

 • Koç sözcüğü ilk olarak 1550’lerde yolcu ve yük taşımak için atların çektiği, büyük, dört tekerlekli, kapalı vagonları ifade etmek için Fransızca’da “coche”, Macarca’da “kocsi” (szekér), Almanca’da ise “ kotsche” sözcüğünün kullanılmaya başlaması ile ortaya çıktı. Sözcük zamanla yayılarak İspanyolca ve Portekizce “coche”, İtalyan “cocchino”, Felemenkçe “koets” sözcükleri ile ifade edilmiştir.[1]
 • 1830’da Oxford Üniversitesinde, bir öğrenciyi bir sınava hazırlayan/taşıyan özel bir öğretmen için argo bir ifade olarak kullanılmaya başlandı. [2]
 • 1861’de bir yarışma için sporcu yetiştirmek için istihdam edilen kişi anlamında kullanılmaya başlandı.[3]
 • 1866’da Amerikan İngilizcesi ile tren vagonları için kullanılmaya başlandı. [4]
 • 1926’da Coleman Griffith, The Psychology of Coaching: A Study of Coaching Methods in the Point of Psychology’i kitabını yayınladı. Griffith, kitabında futbol ve basketbol takımlarındaki gözlemlere dayanarak, seyirci etkileri, koçluk sorunları, öğrenme ilkeleri gibi koçluğun çok çeşitli yönlerini ele aldı. Griffith, Amerika’nın ilk spor psikoloğu ve psikoloji bilimini koçluğa uygulayan bir öncü olarak kabul edildi.
 • 1951’de Penn State Üniversitesi’nden John Lawther, Psychology of Coaching kitabını yayınladı.
 • 1967’de Curtiss Gaylord “Modern Koçluk Psikolojisi” kitabını yayınladı ve Koçluk Psikolojisi” terimini kullandı.
 • 1992 yılında David Clutterbuck ve David Megginson tarafından EMC – European Mentoring Council (Avrupa Mentorlük Konseyi) kuruldu.
 • 1994 yılında psikiyatristler Edward M. Hallowell ve John J. Ratey tarafından “Driven to Distraksiyon” kitabını yayınladı. Bu kitapta yazarlar Dikkat Eksikliğive Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylere yardımcı olmak için tasarlanmış teknikler ile özel bir yaşam koçluğu türü ortaya koydu. Bu teknikte koçlar, danışanların işlerini daha iyi yönetmelerine, organize etmelerine, hedefler belirlemelerine ve projeleri tamamlamalarına yardımcı olmak için danışanlarla birlikte çalışmaktadır.
 • 1995 yılında ABD’de Thomas Leonard tarafından koçların birbirlerini desteklemeleri ve koçluk mesleğini geliştirmeleri amacıyla kar amacı gütmeyen Uluslararası Koçluk Federasyonu’nu (ICF) kuruldu.
 • Ocak 2000’de Anthony Grant, Sydney Üniversitesi’nde “Koçluk Psikolojisi” çalışma birimini uygulamaya koydu ve psikolojinin bir alt dalı olarak “Koçluk Psikolojisi” bölümü açıldı.
 • 2002 yılında İngiltere’de en iyi koçluk uygulamalarını teşvik etmek, dünya çapında koçluk bilincini ve standartlarını yükseltmek amacıyla AC – Association for Coacching (Koçluk Derneği) kuruldu.
 • 2002 yılında Eric Parsloe, Sir John Whitmore, David Clutterbuck, David Megginson ve Julie Hay tarafından EMC’nin ismi EMCC – European Mentoring and Coaching Council olarak değiştirdi.
 • 29 Haziran 2013 tarihli 28692 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan, “Koç Ulusal Meslek Standardı” ile Türkiye’de Koçluk, meslek olarak resmen tanındı.
 • Koç Ulusal Meslek Standardı 29 Haziran 2013 tarihli 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak ‘Kocluk” meslek olarak resmen tanınmıştır.
 • 22.07.2015 tarihinde ”Mesleki yeterlilik” kriterleri belirlenerek , MYK tarafından onaylanmıştır.
 • 2016 yılında koçluk, mentorluk ve süpervizyon için Küresel Etik Kuralları geliştirmek ve yayınlamak üzere GCMA – Küresel Koçluk ve Mentorluk Birliği kuruldu.

[1] https://www.etymonline.com/word/coach Erişim 16.06.2022

[2] https://www.etymonline.com/word/coach Erişim 16.06.2022

[3] https://www.etymonline.com/word/coach Erişim 16.06.2022

[4] https://www.etymonline.com/word/coach Erişim 16.06.2022

2- Mevzuat Analizi

Birincil Mevzuat

 • 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İkincil Mevzuat

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
 • 4857 sayılı İş Kanunu.
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu.
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
 • 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği.
 • 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği.

3- Üst Politika Belgeleri

a) United Nations (UN) Global Compact 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Hedef 4: Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyun eğitimin desteklenmesi.

Eğitim bir kamu malıdır. Eğitim, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmakta ve onların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayata katılma kapasitelerini oluşturmaktadır.

Okuryazar ve eğitimli bir toplum; girişimci, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık ve işle ilgili sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirebilecek, üretken bir iş gücünün temelini oluşturmaktadır. Ayrıca eğitim, sürdürülebilir pazarlar yaratabilecek, daha istikrarlı ve müreffeh toplumlar ortaya çıkarmaktadır.(iii)

İşletmelerin, iş hayatında devamlılıklarını sağlamak için, değer yaratıp rekabet üstünlüğü sağlayabilecek çalışanlara hitap etmesi ve bu insan kaynağını ellerinde tutmaları gerekmektedir. Gittikçe daha teknoloji odaklı hale gelen dünyamızda, çalışanların yeni ve daha nitelikli yeteneklere ihtiyacı olacaktır. Özellikle, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gelecek için hayati önem taşımaktadır.

b) Onbirinci Kalkınma Planı

2.2.1.1.2. Yüksek Kurumsal Kapasite

309.2. Yönetim danışmanlığı sektörü desteklenerek bu alandaki yerli firmaların uluslararası seviyede faaliyet göstermesi sağlanacak, KOBİ’lerin devlet destekli olarak alacakları danışmanlık hizmetlerinde bu tür firmaları tercih etmesi önceliklendirilecektir.

2.2.3.12. Yönetim Danışmanlığı

a. Amaç 533. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin, özel sektör ve kamuya bilgiye dayalı, nitelikli, öngörülü ve stratejik destek sağlayan, ülkemizin yakın coğrafyasına ve gelişmiş ülkelere hizmet ihracı yapabilen bir sektör konumuna getirilmesi ve ülke kalkınmasında rol alması temel amaçtır.

 b. Politika ve Tedbirler

534. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kalkınmanın tüm süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

534.1. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinden daha etkin faydalanılmasını teminen, kamu kuruluşlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenecektir.

535. Yönetim danışmanlığı hizmet sunucularının küresel rekabete uygun kapasite ve yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

535.1. Yönetim danışmanlığı alanında mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik organizasyonel yapı ve süreçler belirlenecektir.

600.7. Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer almalarını sağlayacak, farkındalık artırıcı ve teşvik edici yöntemler uygulanacaktır.

600.8. Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlayamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecektir.

600.9. Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacaktır.

621.Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile etkilerinin azaltılmasını teminen gençlerin ve ebeveynlerin özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak, gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığı artırılacaktır.

621.3. Gençlik merkezlerinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında uzman istihdamı yaygınlaştırılacaktır.

623.8. Gençlerle çalışan kurumlar ile KOSGEB ve İŞKUR arasındaki işbirlikleri artırılacaktır.

623.9. Farklı genç gruplarına ve hızlı değişen ihtiyaç ve taleplere uyum sağlayabilmek için gençlik alanında çalışan STK’larla ortak işbirliği çalışmaları yapılacaktır.

623.10.Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayacak programlar uygulanacaktır. 670.1. Kalkınma ajansı destekleri, yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla yönetim danışmanlığı alanına odaklanacaktır.

c) MEB 2023 Eğitim Vizyonu

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Yönelik Nitelik ve Erişim Artırılacak

Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin, ebeveynlere yönelik destek eğitim programları güncellenerek yaygınlaştırılacaktır.

21. yüzyıl becerileri arasında yer alan çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecektir.

d) İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Bölge Planı

Strateji 4. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması.

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi’ne göre hayat boyu öğrenme sadece örgün eğitim kademelerinde eğitimi değil aynı zamanda erken çocukluk döneminde aile içi öğrenmeleri, okul öncesi öğrenmeleri, yaygın eğitimi, iş yaşamında kazanılan öğrenmeleri, hayatın herhangi bir döneminde kazanılan bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Hayat boyu öğrenme bireylerin, toplumun ve ülkelerin üretkenliğini sağlamak için gerekli olmakta ve hayat boyu öğrenme süreci toplumun bir bilgi toplumu olarak gelişmesi, sürdürülebilir ekonomik kalkınması, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunması bakımından önemli olmaktadır. Bilim ve teknolojideki kapsayıcı ve hızlı gelişmeler sürekli değişim yaratmakta ve bu gelişim ve değişime uyum, sadece okul dönemlerinde öğrenilen bilgilerle mümkün olamamakta ve kişinin kendini sürekli yenilemesi ve geliştirmesi ancak hayat boyu öğrenme ile mümkün olabilmektedir. İstanbul’da toplumun hayat boyu öğrenme bilincinin geliştirilmesi için öncelikle toplumsal farkındalık oluşturulması gerekmekte, örgün eğitim programlarının, kişilerin hem mesleki gelişimini ve hem de kişisel gelişimlerini sağlayacak olan hayat boyu öğrenmeyi destekleyen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, bilgi iletişim teknolojileri ile desteklenmesi önem arz etmektedir. Örgün öğretim dışında kalan yetişkinler ve özellikle ortalama yaşam süresinin artmasıyla sayısı giderek artacak olan emekli ve yaşlı bireyler için hedef kitleye yönelik özelleştirilmiş rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, uzaktan öğrenme veya bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi hedeflenmektedir. Toplumsal hayata katılımlarının önünde engeller bulunan dezavantajlı grupların hayat boyu öğrenme sürecine katılımlarına da özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

Hedef 1. Hayat boyu öğrenmenin kişiye sağlayacağı kazanım ve fırsatlar konusunda toplumsal farkındalık yaratılması

Hedef 2. Örgün eğitim kurumları dışındaki alanlarda gerekli olanakların sağlanarak hayat boyu öğrenmenin elverişli hale getirilmesi (işyerleri, kütüphaneler, kamuya açık alanlar vb.)

Hedef 3. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyecek rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin mesleki gelişimini ve ilgi alanlarında kişisel gelişimlerini sağlayacak hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi

Hedef 4. Dezavantajlı bireylerin hayat boyu öğrenme sürecine katılımının artırılması Hedef 5. Hayat boyu öğrenmenin uzaktan öğrenme ve bilgi iletişim teknolojileri yoluyla yaygınlaştırılması.

e) Avrupa Birliği 2021 Türkiye Raporu

Türkiye, Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına ilişkin olarak iyi düzeyde hazırlıklıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarını kapsayan IPA programları kapsamında benzer sektörel fonları yönetmeye devam etmektedir (Bkz. Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu).

B- Faaliyet Alanlar ile Ürün ve Hizmetler

Faaliyet AlanlarıÜrün ve Hizmetler
1Eğitim veriyoruz (Koru Akademi)Koru Koçluk Akademi
Koru Aile Akademisi
Koru Öğrenci Akademisi
Koru Spiritüel Akademi
Koru Kurumsal Akademi
2Danışmanlık YapıyoruzKoçluk Seansları
Atölye Çalışmaları
Mentorlük
Kurumsal Danışmanlık
3Projeler YürütüyoruzAB Projeleri
BM Projeleri
Sosyal Sorumluk Projeleri
4Sosyal Faaliyetler DüzenliyoruzCanlı Yayınlar
Kitap Kulüpleri
Kahvaltı, Piknik, Kamp
5E-Ticaret Yapıyoruz (Koru Store)Eğitimler, Atölyeler
Kitap, Dergi,  Ajanda
Promosyon Ürünler
Hediyelik Eşya
6Kurumsal Faaliyetler YapıyoruzReklam, Tanıtım, Satış
Kurum İçi Toplantılar
Kurum Dışı Toplantılar
Eğitim Alıyoruz
İnsan Kaynakları
Muhasebe
Sekreterya

C- Geleceğe Bakış

1- Misyon

Kurumların ve insanların özlerindeki güçlü yönleri keşfetmelerini sağlayarak, kendilerini gerçekleştirmelerinde yol arkadaşlığı yapmak.

2- Vizyon

Dünya çapında öncü bir koçluk ekolü olmak

3- Temel Değerler ve İlkeler

 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Kucaklayıcı
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik
 • Profesyonellik
 • Yenilikçilik
 • Uyum
 • Değişim
 • Dönüşüm
 • Özgürlük