Koçluk Mesleğinin Etik Kuralları

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

“Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi, sağlam kalelere, güzel binalara ve milli gelire değil, o ülke insanlarının ahlaki değerlerine bağlıdır.”

Martin Luther KING

Hasibe Sağlam, MYK Belgeli Profesyonel Koç-PCC

@hasibesaglamofficial

Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür. Bu anlamda her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri vardır.

Etik Kurallar, koçlar için yol gösterici bir kılavuzdur ve koçların her eylemine, danışanlarla ilgilenme biçimlerine yansır. Aynı zamanda uygulamada karşılaşılabilecek etik ikilemlerin çözümünde ve bunların üstesinden gelinmesinde yol gösterici olarak koçları güçlendirir. Etik Kurallar aynı zamanda bir kuruluşun değerlerinin ve taahhütlerinin dış dünyaya bir beyanıdır. Etik Kurallardan herhangi bir sapma, kuruluşun güvenilirliğini ve itibarını zedeleyebilecektir.

Koçluk mesleğinin kalite ve profesyonelliğinin garanti eden etik kuralları koçluk anlayışı ve uygulamalarının hem ülkemizde hem de dünya genelinde hızla yaygınlaşmasıyla giderek daha da çok önem kazanıyor. Koçluk etiği konusunda günümüzde uluslararası kabul görmüş iki temel metin bulunmaktadır. Bunlardan ilki Amerika Merkezli ICF (İnternational Coaching Federation) tarafından yayınlanan “ICF Etik Kod”u, diğeri ise Avrupa Birliğinin desteklediği EMCC (European Mentoring & Coaching Council) ve İngiltere merkezli AC (Association for Coaching) kuruluşlarının öncülüğünde hazırlanan “Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod”dur.

ICF Etik Kodu

ICF kar amacı gütmeyen profesyonel koçluğa adanmış uluslararası bir kuruluş olarak 1995 yılında ABD’de kuruldu. ICF, hem eğitim programları hem de koçlar için bir akreditasyon ve belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Bugün 150’den fazla ülke ve bölgede, 50.000’den fazla üyesi ile koçluk bilincini artırma, mesleğin bütünlüğünü koruma ve en yüksek etik standartları destekleme gibi ortak hedefler doğrultusunda çalışan ICF, profesyonel koçlardan oluşan dünyanın en büyük organizasyonu haline gelmiştir. ICF’in Türkiye şubesi ise 2005 yılında kurulmuş, 24 Aralık 2009 tarihinde ise Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) ismiyle resmi kimliğine kavuşmuştur.

ICF Etik Kuralları, tüm ICF Profesyonelleri için ICF’in temel değerlerini, etik ilkelerini ve etik davranış standartlarını tanımlar. ICF Etik Kuralları, en son Ocak 2020’de güncellendi. ICF Etik Kuralları dört temel sorumluluk üzerine kuruludur.

1- Müşterilere Karşı Sorumluluk

Bu bölüm koçluğun temel ilkelerini gösterir. Bir koç müşterilerinin ve sponsorların koçluğun değerini ve ne anlama geldiğini bildiğinden emin olmalıdır. Bu başlık şunları içermektedir:

 • Gizlilik
 • Sınırlar
 • Mali anlaşma
 • Tüm belgelerin işlenmesi
 • Potansiyel çatışmaları yönetmek

Bu kurallar koçluk hizmetinin başlamasından önce ilgili tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarına ilişkin temel bir çerçeve çizmektedir.

2- Profesyonelliğe karşı sorumluluk

Bu bölümde koçun tüm etkileşimlerinde ICF Etik Kurallarına uyması gerektiği belirtilmektedir. Amaç koçun sürekli mesleki, kişisel ve etik gelişim yoluyla mükemmelliğe ulaşmasını sağlamaktır.

3- Uygulama ve Performans Sorumluluğu

Uygulama ve performansa yönelik sorumluluk, bir koçun aşağıdaki niteliklere tam olarak sahip olması gerektiği anlamına gelir:

 • Koçluk nitelikleri
 • Koçluk yeterliliği düzeyi
 • Eğitim ve deneyim
 • Sertifikalar ve ICF kimlik bilgileri

Bir koç, bir ICF profesyoneli olarak neler müşterilerine neler sunabileceği konusunda doğru ifadeler kullanmalıdır. Danışan-Koç ilişkisinin kesinlikle profesyonel olması gerekiyor. Herhangi bir dönemdeki herhangi bir tutarsızlık koçu yetersiz olarak tanımlayacaktır.

4- Topluma karşı sorumluluk

ICF Etik Koduna göre bir koç sadece danışana yönelik bir faaliyet içinde değildir. Koçların aynı zamanda topluma değer katma sorumluluğu da vardır. Koçlar tarafsız olmalı ve ayrımcılıktan kaçınmalıdırlar. Etik Kurallara uymak için bir koçun dürüst kalması ve bilimsel standartlarla çalışması gerekir.

Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod

“Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod” EMCC (European Mentoring & Coaching Council) ve İngiltere merkezli AC (Association for Coaching) kuruluşlarının öncülüğünde hazırlamıştır.

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC), koçluk ve mentorluk profesyonel akreditasyonunun yanı sıra koçluk ve mentorluk mesleğine ve üyelerine destek ve rehberlik sağlayan mesleğin Avrupa Birliği’nde temsil edilmesine öncülük eden az sayıdaki küresel koçluk kuruluşlarından biridir.

EMCC, 1992 yılında Mentorluk ve koçluk alanlarında önde gelen Eric Parsloe, Sir John Whitmore, David Clutterbuck, David Megginson ve Julie Hay tarafından Mentorluk Koçluğu Konseyi olarak kuruldu ve 2001–2002 yılları arasında bugünkü adını aldı.

EMCC ve AC (Association for Coaching), Mayıs 2018’de diğer imzacı kurumlarla birlikte güncellenen Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod yayınladı. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan bu kurallar, Avrupa’daki öz düzenleme girişimlerini listeleyen özel Avrupa Birliği veri tabanına da kaydedilmiştir. Söz konusu kurallar, yasal olarak bağlayıcı olmaktan ziyade, bir üyenin ne yapabileceğini ve yapamayacağını ayrıntılı olarak açıklayan bir rehber doküman niteliğindedir.

Küresel Etik Kodun yayınlanmasının temel amaçları şu şekilde sıralanmıştır.

 • Tüm üyeler için uygun yönergeler, hesap verebilirlik ve davranış standartları sağlamak,
 • Üyelerin müşterileri ile çalışırken nasıl hareket etmeleri, davranmaları ve performans göstermeleri beklendiğini açıklamak,
 • İlgili kurumların mesleki yetkinlikleri ile bağlantılı şekilde, üyelerin meslekteki gelişimlerini ve büyümelerini yönlendirmek,
 • Kendilerini profesyonel bir koç veya mentor olarak tanımlamak zorunda olmayan, ancak yine de
 • işlerinde koçluk veya mentorluk becerilerini kullanan kişiler için bir rehber olarak hizmet etmek,
 • Herhangi bir şikayet veya disiplin soruşturması durumunda Kürsel Etik kodu esas almak.

Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod şu kuruluşlar tarafından kabul edilmiş ve imzalanmıştır.

 • Association for Coaching (AC
 • uropean Mentoring and Coaching Council (EMCC)
 • Association for Professional Executive Coaching and Supervision (ASPECS)
 • Associazione Italiana Coach Professionisti
 • Mentoring Institute, University of New Mexico

Koçluk Mesleğinin Temel Etik Kuralları

Koçluk etiği, koçluk sürecinin yürütülmesi sırasında uygulanması gereken prensipler ve kuralların bütünüdür. Bu kurallar, koçluk ilişkisinin kalitesini artırmak, güveni sağlamak ve koçluk sürecinin etkinliğini maksimize etmek amacıyla oluşturulur. Burada genel olarak kabul görmüş koçluk etik kurallarından bazılarına değineceğiz.

Gizlilik: Koçluk ilişkisi boyunca, koç ve koçluk alan kişi arasındaki tüm konuşmalar gizlidir. Koç, koçluk süreciyle ilgili bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.

Saygı ve Empati: Koç, koçluk alan kişiye karşı saygılı olmalı ve onun duygularını anlamaya çalışmalıdır. Empati, koçun koçluk alan kişinin bakış açısını anlamasına ve ona daha etkin bir şekilde rehberlik etmesine yardımcı olur.

Tarafsızlık: Koç, koçluk sürecinde tarafsız olmalı ve koçluk alan kişinin çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir. Kişisel görüşlerini ve önyargılarını koçluk sürecine dahil etmemelidir.

Doğruluk ve Şeffaflık: Koçluk sürecinde doğruluk ve şeffaflık önemlidir. Koç, koçluk alan kişiye karşı dürüst olmalı ve ilişkide şeffaf bir iletişim kurmalıdır.

Yetki Sınırları: Koç, yetki sınırlarını aşmamalı ve koçluk alan kişiye danışmanlık veya terapi gibi hizmetler sunmamalıdır. Koç, kendi uzmanlık alanının dışındaki konularda koçluk alan kişiyi yönlendirmelidir.

Sorumluluk: Koçluk sürecinde, koç ve koçluk alan kişi arasındaki sorumluluklar net olarak belirlenmelidir. Her iki taraf da bu sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Sınırların Belirlenmesi: Koçluk ilişkisi boyunca, koç ve koçluk alan kişi arasındaki sınırlar net olarak belirlenmelidir. Bu sınırlar, profesyonel ilişkinin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Profesyonel Gelişim ve Sürekli Öğrenme: Bir koç, kendi mesleki gelişimine önem vermelidir. Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme çabaları, koçun kaliteli hizmet sunmasına yardımcı olur.

Bu kurallar, etik bir koçluk ilişkisinin temelini oluşturur. Koçluk etiği, koçların profesyonel standartlara bağlı kalmasını ve koçluk sürecinin etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

MYK Belgeli Profesyonel Koç-PCC

Hasibe Sağlam0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir