Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod

Anasayfa Koru Akademi > Koru Koçluk Akademisi > Uluslararası Koçluk Kuruluşları > EMCC – European Mentoring & Coaching Council > Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod

Giriş ve Amaç

5. bölümde bahsi geçen tüm organlar (”organlar”), bu Etik Kuralları’nı (”Kurallar”) imzalayanlar olarak aşağıdakiler ifade etmek isteriz:

Üyelik organları olarak giderek daha profesyonel hale gelen bir alan olan koçluk, mentorluk ve süpervizörlük konusunda mükemmel uygulamayı sürdürmeye ve tanıtmaya kararlıyız. Tüm üyelerimiz devam eden üyeliklerinin bir parçası olarak koçlar, mentorlar, süpervizörler, eğitimciler ve/veya öğrenciler olarak rollerinde bu Etik Kuralları’nın unsurlarına ve ilkelerine uymayı kabul ederler.

Kurallar, Koçluk ve Mentorluk Mesleki Yönetmeliği’nde belirtilen içerik ve gereksinimlere uygundur. Avrupa yasalarına uygun şekilde hazırlanmış olan Yönetmelik, Avrupa’daki öz düzenleme girişimlerini listeleyen özel Avrupa Birliği veri tabanına kaydedilmiştir.

Kural, yasal olarak bağlayıcı olmaktan ziyade, bir üyenin ne yapabileceğini ve yapamayacağını ayrıntılı olarak açıklayan bir rehber dokümandır. Kurallar, mesleki mükemmeliyetin gelişimini destekleyen koçluk, mentorluk ve süpervizörlük alanında en iyi uygulama beklentisini belirler. Bunun amacı şudur:

 • Tüm üyelerimiz için uygun yönergeler, hesap verebilirlik ve davranış standartları sağlamak
 • Üyelerimizin müşteriler ile çalışırken nasıl hareket etmeleri, davranmaları ve performans göstermeleri beklendiğini açıklamak
 • İlgili kurumların mesleki yetkinlikleri ile bağlantılı şekilde, üyelerimizin meslekteki gelişimlerini ve büyümelerini yönlendirmek
 • Kendilerini profesyonel bir koç veya mentor olarak tanımlamak zorunda olmayan, ancak yine de işlerinde koçluk veya mentorluk becerilerini kullanan kişiler için bir rehber olarak hizmet etmek
 • Organlarımızın kendi şikâyet prosedürlerini takip eden, herhangi bir şikayet veya disiplin soruşturmasının ve eyleminin temeli olarak kullanılır.

Kurallara imza atan her kişi – üyelerine özgü tamamen etikle ilgili bir çerçeve oluşturmada – Kurallar’ı tamamlamak için ilave etik prensiplere ve/veya uygulama kurallarına (bağlamı, etkinliği, üyelik kriterlerini, üyelik yapısını vb. yansıtmak için) ihtiyaç duyduğuna karar verebilir.

Bu tür ilaveler, Kurallar’ın özüne aykırı olmamalıdır ve diğer ortak imza sahipleri için benimseme yükümlülüğü taşımamalıdır. Bu tür ilaveler, profesyonel kurumlar arasında devam eden işbirlikçi takasların bir parçası olarak, diğer ortak imza sahipleri ile paylaşılabilir.

Etik Kuralları

Kurallar beş bölüme ayrılmıştır ve organların mesleki davranış ve idareleri ile ilgili genel beklentilerinin yanı sıra bu Etik Kuralları’na kayıtlı olan tüm üyelik organlarının listesini kapsamaktadır:

 1. Terminoloji
 2. Müşterilerle Çalışmak
 3. Profesyonel Davranış
 4. Mükemmel Uygulama
 5. Küresel Etik Kuralları’nı İmzalayanlar

1. Terminoloji

a) Kısa olması nedeniyle bu Kurallar uygun olan yerlerde:

 • Koçluk, mentorluk ve süpervizörlük alanlara ve öğrencilere “müşteri” olarak hitap eder
 • Koçlara, mentorlara, süpervizörlere ve eğitimcilere “uygulayıcı üye” ya da “üyeler” olarak hitap eder
 • Koçluk, mentorluk ve süpervizörlük çalışmasına “mesleki çalışma” olarak hitap eder
 • Koçluğa, mentorluğa ve süpervizörlüğe “meslek” olarak hitap eder

b) Bu Kurallar’ı imzalayanlar, “meslek” ve “mesleki” terimlerinin yasal düzenlemeye tabi olmayan, ancak giderek daha profesyonel hale gelen ve öz denetimli faaliyetler için kullanıldığını kabul eder.

c) Bu Kurallar’ı imzalayanlar, “koç”, “mentor” ve “süpervizör” unvanlarının korunmadığını ve uygulama alanında, profesyonel bir kurumun üyesi veya üyesi olmayan herkes tarafından kullanılabileceğini kabul eder.

d) Her imza sahibi, hangi üyelerin ve diğer paydaşların bu Kurallar’a (bundan sonra toplu olarak “üyeler” olarak anılacaktır) uymaları gerektiğini belirleyecektir.

e) Bu Kurallar’ı doğru anlamak için üyeler, ilgili meslek kuruluşunun bu Kurallar’da kullanılan örn. koç, koçluk, müşteri, üye, mentor, mentorluk, sponsor, süpervizör, gözetim ve eğitim gibi anahtar kelimelerinin tam anlamlarına ilişkin tanım ve terminolojilerini bilmelidir.

2. Müşterilerle Çalışmak

İçerik

2.1 Müşterilerle herhangi bir kapasitede profesyonel olarak çalışıldığında, üyeler bir uygulama üyesinden makul olarak beklenebilecek hizmet düzeyini sunmayı taahhüt eden bu kurala uygun olarak davranacaktır.

Sözleşme yapan

2.2 Bir müşteri ile çalışmaya başlamadan önce, üyeler bu Kurallar’ı müşterilerine sunarlar, bu Kurallar’a uyma taahhütlerini açıklarlar ve açık hale getirirler. Ayrıca, üyeler müşterilerini ve sponsorlarını kendi kurumlarının şikayet prosedürlerinden haberdar edeceklerdir.

2.3 Bir müşteri ile çalışmaya başlamadan önce, üyeler müşteri ve sponsorun finansal, lojistik ve gizlilik düzenlemeleri dahil olmak üzere herhangi bir koçluk, mentorluk veya süpervizörlük sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını açıklayacaktır ve bunları bilmesini ve tam olarak anlamasını sağlamak için çabalayacaktır.

2.4 Üyeler, müşterilerinin ve sponsorlarının beklentilerini anlamak için profesyonel bilgi ve deneyimlerini kullanacaktır ve bunları nasıl karşılamayı planladıkları konusunda anlaşmaya varacaktır. Ayrıca, üyeler diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate almaya çalışacaktır.

2.5 Üyeler, kullandıkları yöntemler konusunda açık olacaktır ve talep üzerine müşteriye ve sponsora, ilgili süreçler hakkında bilgi vermeye hazır olacaktır.

2.6 Üyeler, sözleşme süresinin müşterinin ve sponsorun hedeflerine ulaşmak için uygun olmasını sağlayacaktır ve müşterinin bağımsızlığını ve kendine güvenini geliştirmek için aktif olarak çalışacaktır.

2.7 Üyeler, herhangi bir koçluğun, mentorluğun, süpervizörlüğün veya eğitimin gerçekleştiği ortamın öğrenme ve yansıtma için en iyi koşulları sunmasını ve böylece sözleşmede belirlenen hedeflere ulaşma olasılığının yüksek olmasını sağlayacaktır.

2.8 Üyeler, her zaman müşterilerinin menfaatlerini öncelik olarak belirlemelidir, ancak aynı zamanda bu menfaatlerin sponsorun çıkarlarına zarar vermediğini de güvence altına almalıdır.

Dürüstlük

2.9 Üyeler, ilgili mesleki yeterliliklerini, ait oldukları profesyonel organı, deneyimlerini, eğitimlerini, sertifikalarını ve akreditasyonlarını müşterileri, sponsorları ve meslektaşları için doğru ve dürüst bir şekilde temsil edecektir.

2.10 Üyeler, herhangi bir taraf ile iletişim halinde koç, mentor veya süpervizör olarak sağladıkları değeri doğru ve dürüst bir şekilde temsil edecektir.

2.11 Üyeler, herhangi bir yayınlanmış tanıtım materyalinde veya başka bir şekilde mesleki yeterlikleri, nitelikleri veya denklikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunulmamasını veya bunların ima edilmemesini sağlayacaktır. Üyeler, başkalarının çalışmalarını, fikirlerini ve materyallerini sahiplerine atfedecektir, kendilerinin olduğunu iddia etmeyeceklerdir.

2.12 Üyeler, yürürlükteki yasalar çerçevesinde hareket edecektir ve hiçbir şekilde dürüst olmayan, yasa dışı, profesyonel olmayan ya da ayrımcı olan davranışları teşvik etmeyecektir, bunlara yardımcı olmayacak ya da göz yummayacaktır.

Gizlilik

2.13 Üyeler müşterilerle çalışırken, yasalar bilgilerin açığa çıkarılmasını gerektirmediği sürece, tüm müşteri ve sponsor bilgilerinin gizliliğini en katı şekilde koruyacaktır.

2.14 Üyeler, gizliliğin sürdürülmeyeceği koşullar (örneğin yasa dışı faaliyet, kendi veya başkaları için tehlike) konusunda müşterilerle ve sponsorlarla açık bir anlaşmaya sahip olacaktır ve yasalar bilgilerin açığa çıkarılmasınıgerektirmediği sürece, mümkün olan durumlarda bu gizlilik sınırına uyulmasını sağlayacaklardır.

2.15 Üyeler, elektronik dosya ve iletişim de dahil olmak üzere gizlilik, güvenlik ve mahremiyet sağlayan ve kendi ülkelerinde veri koruma ve mahremiyet ile ilgili tüm ilgili yasa ve anlaşmalara uygun olarak, müşterileriyle yaptıkları çalışmaların uygun ve doğru kayıtlarını saklayacak, depolayacak ve imha edeceklerdir.

2.16 Üyeler, müşterilerine denetlendiklerini bildirecektir ve bu bağlamda müşteriye anonim olarak hitap edilebileceğini belirleyecektir. Müşteriye, denetim ilişkisinin kendi içinde gizli bir ilişki olduğu konusunda güvence verilmelidir.

2.17 Müşteri bir çocuk veya savunmasız bir yetişkinse, üyeler müşterinin sponsorlarıyla ya da vasileriyle müşterinin menfaatleri doğrultusunda, tüm ilgili mevzuata uyumlu bir şekilde, uygun bir gizlilik seviyesine sahip olmak için düzenlemeler yapacaktır.

Uygunsuz etkileşimler

2.18 Üyeler, müşteriler veya sponsorlar ile tüm fiziksel ve sanal etkileşimleri yöneten açık, uygun ve kültürel olarak hassas sınırlar koymak ve bunları sürdürmek ile sorumludur.

2.19 Üyeler mevcut müşteriler veya sponsorlarla herhangi bir romantik veya cinsel ilişkiden kaçınacaktır. Ayrıca, üyeler yukarıda belirtilen taraflarla herhangi bir potansiyel cinsel yakınlaşma olasılığına karşı tetikte olacaktır ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla yakınlaşmayı önlemek ya da sözleşmeyi iptal etmek için gerekli önlemleri alacaktır.

Çıkar çatışması

2.20 Üyeler, bir müşteriden istifade etmeyecek veya ilişkilerinden uygunsuz maddi veya manevi bir avantaj elde etmeye çalışmayacaktır.

2.21 Üyeler, herhangi bir çıkar çatışmasını engellemek için bir müşteri ile profesyonel ilişkilerini diğer ilişki türlerinden ayırt edecektir.

2.22 Üyeler, iş ilişkisinden kaynaklanan ticari ya da kişisel nitelikteki çıkar çatışması potansiyelinin farkında olacaktır ve müşteriye ya da sponsora zarar gelmemesi için bunları hızlı ve etkin bir şekilde ele alacaktır.

2.23 Üyeler, herhangi bir müşteri ilişkisinin diğer müşteri ilişkileri üzerindeki etkisini değerlendirecektir ve etkilenebilecek kişilerle olası bir çıkar çatışmasını konuşacaktır.

2.24 Üyeler, herhangi bir çatışmayı müşteriye açık bir şekilde bildirecektir ve etkili bir şekilde yönetilemeyen bir çatışmanın ortaya çıkarsa ilişkiden çekilmeyi kabul edecektir.

Profesyonel ilişkileri ve devam eden sorumlulukları sonlandırmak

2.25 Üyeler koçluk, mentorluk veya süpervizörlük hizmeti sözleşmesi hükümlerine tabi olarak, bir müşterinin sürecin herhangi bir noktasında sözleşmeyi feshetme hakkına saygı gösterecektir.

2.26 Üyeler, müşterinin başka bir uygulayıcı üye veya farklı bir profesyonel yardım biçimi tarafından daha iyi hizmet alacağına inanılması durumunda koçluk, mentorluk veya süpervizörlük birlikteliğini sona erdirmek için müşteriyi veya sponsoru teşvik edecektir.

2.27 Üyeler mesleki sorumluluklarının, mesleki ilişkinin sona ermesinin ötesinde de devam ettiğini anlar. Şunları içerir:

 • Müşterilere ve sponsorlara ilişkin tüm bilgilerin kararlaştırılmış gizliliğinin korunması
 • Veri koruma ve gizlilik konusunda ülkelerinde mevcut olan tüm ilgili yasa ve sözleşmelere uygun tüm ilgili kayıtların ve verilerin güvenli ve emin bir şekilde korunması
 • Üyenin veya profesyonel topluluğun profesyonelliğini veya doğruluğunu sorgulatabilecek şekilde eski ilişkisinden istifade etmesinden kaçınma
 • Kararlaştırılan herhangi bir takibin sağlanması

2.28 Üyelerin kapasite yetersizliği ya da uygulamaların sona ermesi durumunda, mevcut müşterilerin transfer edilmesini ve kayıtların dağıtılmasını sağlaması gerekmektedir.

3. Profesyonel Davranış

Mesleğin itibarını korumak

3.1 Üyeler, her zaman artarak profesyonelleşen hizmetin itibarını olumlu yönde yansıtan ve geliştiren bir şekilde davranacaktır.

3.2 Üyeler, çeşitli uygulayıcı üyelere ve diğer meslek mensuplarına ve farklı koçluk, mentorluk ve süpervizörlük yaklaşımlarına saygı gösterecektir.

Eşitliği ve çeşitliliği tanımak

3.3 Üyeler kendi organlarının çeşitlilik beyanlarına ve ilkelerine uymak zorundadır.

3.4 Üyeler, herhangi bir gerekçeyle bilinçli olarak ayrımcılık yapmaktan kaçınacaktır ve olası ayrımcılık alanları konusunda kendi farkındalıklarını geliştirmeye çalışacaklardır.

3.5 Üyeler, bilinçli olmayan ön yargı potansiyelini idrak edecektir, bireysel farklılığı kucaklayan ve araştıran saygılı ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilediklerinden emin olmaya çalışacaktır.

3.6 Üyeler, ayrımcı davranış sergilediği düşünülen meslektaşları, çalışanları, hizmet sağlayıcıları, müşterileri veya katılımcıları destekleyici bir şekilde sorgulayacaktır.

3.7 Üyeler dikkatsiz ayrımcılık için sözlü, yazılı ve sözlü olmayan iletişimlerini gözlemleyecektir.

3.8 Üyeler eşitlik ve çeşitlilik ile ilgili öz farkındalıklarını artırma olasılığı olan gelişim faaliyetlerinde bulunacaktır.

Profesyonel davranış ihlalleri

3.9 Üyeler, bir şikâyet prosedüründe onaylanan herhangi bir kural ihlalinin, resmen tanınmış statü ve/veya üyelik organı kaybı dahil olmak üzere yaptırımlarla sonuçlanabileceğini kabul eder. Organlar, müşteri güvenliğini sağlanmak, kalite standartlarını sürdürmek ve mesleğin itibarını korumak için aralarındaki bu tür ihlallerin ayrıntılarını paylaşabilir.

3.10 Bir üye, başka bir üyenin etik olmayan bir şekilde davrandığına ve çözümün başarısızlığa uğradığına inanmak için makul bir sebebi varsa, o üyeye meydan okuyacaktır.

Yasal ve kanuni yükümlülükler ve görevler

3.11 Üyeler, güncel olmak ve profesyonel çalışmalarının yapıldığı ülkelerdeki tüm ilgili yasal gerekliliklere uymak ve çalıştıkları bağlamda herhangi bir organizasyonel ilke ve prosedür içinde çalışmak zorundadır.

3.12 Üyeler, faaliyet gösterdikleri ülkeler için koçluklarını, mentorluklarını ve süpervizörlüklerini kapsayacak şekilde uygun mesleki tazminat sigortasına sahip olacaklardır.

4. Mükemmel Uygulama

Gerçekleştirme kabiliyeti

4.1 Üyeler, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere, becerilere ve deneyime sahip olacaktır ve yetkinlik sınırları içinde çalışacaktır. Üyeler,

müşteriyi uygun olan yerde daha deneyimli veya uygun özellikte bir uygulayıcı üyesine yönlendirmelidir.

4.2 Üyeler, uygulamaya yetecek kadar zinde ve sağlıklı olacaktır. Sağlık nedenleri yüzünden güvenli bir şekilde çalışıp çalışmayacaklarından emin değillerse, profesyonel rehberlik veya destek isteyeceklerdir. Gerekli veya uygun hallerde, uygulayıcı üye çalışmasının işverenle birlikte sona erdirilmesini yönetmeli ve müşteriyi alternatif bir uygulayıcı üyeye yönlendirmelidir.

Devam eden denetim

4.3 Üyeler, ideal olarak akranları ve / veya daha deneyimli meslektaşları ile koçluk, rehberlik veya süpervizörlük pratiklerine, mesleki organlarının gereksinimlerine ve denklik düzeyine veya yansıtıcı uygulamada delil katılımına uygun niteliklere sahip bir süpervizör otoritesi veya akran denetim grubuyla bir frekans seviyesinde denetimde bulunacaklardır.

4.4 Üyeler, süpervizör ile olan diğer herhangi bir ilişkinin, sağlanan süpervizörlük kalitesini etkilemediğinden emin olmalıdır.

4.5 Üyeler, destek ve rehberlik için bu Kurallar’ın herhangi bir etik ikilemini ve

potansiyel veya fiili ihlallerini, süpervizör veya akran denetim grubuyla tartışacaktır.

Kişisel gelişimi devam ettirmek

4.6 Üyeler, ilgili ve uygun eğitim ve/veya sürekli mesleki gelişime (CPD) katılarak koçluk ve/veya mentorluk yetkinliklerini geliştireceklerdir.

4.7 Üyelerin, topluma uzmanlık seviyelerine uygun olan profesyonel katkıyı yapmaları beklenmektedir. Bunun gerçekleştirebileceği formlar, meslek mensuplarına resmi olmayan akran desteği vermek, mesleği ilerletmek, araştırmak ve yazmak vb.

4.8 Üyeler, müşterilerinin, süpervizörlerinin ve diğer ilgili tarafların geri bildirimleri yoluyla işlerinin kalitesini sistematik olarak değerlendirecektir.

Küresel Etik Kuralları’nı İmzalayanlar – Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için

 • Küresel Etik Kuralları’nı İmzalayanlar – Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için
 • Association for Coaching (“AC”) www.associaitonforcoaching.com
 • European Mentoring and Coaching Council (“EMCC”) www.emccouncil.org
 • Association for Professional Executive Coaching and Supervision www.apecs.org
 • Associazione Italiana Coach Professionisti www.associazionecoach.com
 • Mentoring Institute, University of New Mexico https://mentor.unm.edu/