Stratejik Plan Danışmanlığı

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Kurumsal Akademi > Stratejik Plan Danışmanlığı

Stratejik planlama bir kurumun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya götürecek bir planlama çalışmasıdır.

Stratejik planlama bugünün sürekli değişen dünyasında ayakta kalmak ve kendini gerçekleştirmek isteyen kurumlar için artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Sosyal ve demografik yapının, teknolojik değişimin,  finansman ve pazarlama dengelerinin hızlı değiştiği günümüzde günlük ve kısa vadeli politikalarla yol almak artık mümkün değil.

Stratejik planlama süreci uzun vadeli bir süreç olup kurumun büyüklüğüne göre bir ay ile bir yıl gibi bir süre içinde tamamlanabilecek bir süreçtir. Planlama çalışmaları dışarıdan bir danışmanlık firmasının hazırlayıp sunabileceği bir raporlama şeklinde düşünülmemelidir. Stratejik Planlama anlayışının en önemli özelliklerinin başında katılımcı olması gelmektedir. Kurumun tüm katmanları tarafından katılımcı bir anlayışla hazırlanan ve benimsenen bir plan uygulanabilir  bir plan olacaktır. Aksi takdirde sadece üst yönetim tarafından hazırlanan bir planın etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi mümkün olmayacak, plan sadece kağıt üzerinde kalmış bir belgeden ibaret kalacaktır. Planın tüm kurum katmanları tarafından bilinir, benimsenir, kabullenilir ve sahiplenilir olması tamamen katılımcı olmasına bağlıdır.

Stratejik planlama sürecini öncelikle planlamanın planlamasıyla başlıyoruz. Bunun anlamı planlama süresince yapılacak analizlerin, araştırmaları, görüşmelerin, mülakat ve anketlerin bir takvime bağlanmasıdır. Bu takvim başta da belirttiğimiz gibi  kurumun büyüklüğüne göre bir aydan bir yıla kadar değişebilir. Bu husus tamamen üst yönetimin takdirine kalmış bir karardır.   

Stratejik Planlama Süreci

Planlamanın planlaması yapıldıktan planlama sürecini izleyen adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Durum Analizinin Yapılması: Bu süreçte kurumun mevcut durumu analiz edilir.

a) Kurumun ve sektörün tarihsel analizi yapılır.

b) Paydaş analizi yapılır, iç ve dış paydaşlar belirlenir.

c) Kurumun mali, fiziki ve insan kaynaklarının hangi noktada olduğu ele alınır.

d) Kurumsal kültürün hangi seviyede olduğu  analiz edilir.

e) SWOT analizi ile şirketin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler belirlenir.

f) PEST analizi ile politik, ekonomik, sosyal, teknolojik riskler ve öngörüler değerlendirilir.

2- Misyon ve vizyon çalışması yapılır: Misyon ve vizyon çalışması  şirketin hedeflerinin ve performans kriterlerinin belirlenebilmesi için Stratejik Planın hem temelini hem de çatısını oluşturur.

3- Amaç ve hedeflerin belirlenmesi: Burada misyon ve vizyon bildirgesine göre şirketin uzun vadeli amaçları ile kısa vadeli hedefleri belirlenir ve hedefler bir takvime bağlanır.

4- Stratejik taktiklerin belirlenmesi: Burada hedeflere ulaşmak için hangi taktiklerin uygulanabileceğine dair beyin fırtınası çalışmaları yapılır. Fiyat artırımı, reklam bütçesinin değerlendirilmesi, belirli bölgelerden veya alanlardan çekilme veya buralara girme gibi temel konular değerlendirilir.

5- Performans kriterlerinin belirlenmesi: Performans  kriterleri belirlenerek organizasyonel ve bireysel performans hedefleri belilenir ve bunlar belirli periyotlar halinde takip edilir.  

6- İç Denetim Sisteminin Kurulması: İç Denetim Sistemi ile kurulan sistemin kendi kendine kontrol edebilmesi amaçlanır. Bu konuda ISO gibi çeşitli standartlardan da yararlanılabilir.

Stratejik planlama kurumun büyüklüğüne ve amaçlarına göre 3 veya 4 yıllık periyotlar için yapılır. Bu periyotların sonuna doğru stratejik planlama döneminin bir değerlendirmesi yapılır. Amaçlar ve hedeflere hangi ölçüde ulaşılabildiği, karşılaşılan engellerin neler olduğu tartışılır. Bu tartışmalar ve değerlendirmeler ışığında yeni bir periyot için tekrar planlama çalışmalarına başlanır.

Stratejik Planlamanın faydaları nelerdir?

 1. Stratejik Planlama anlayışı kuruma öz güven kazandırır.
 2. Kurum günübirlik politikalara göre değil uzun vadeli politikalara göre yönetilir.
 3. Kurumun üst yönetiminin kurumsal farkındalığı ve bağlığı artar.
 4. Çalışanlar arasında kurumu ileriye taşıyacak kurumsal kültür ve aidiyet hissi gelişir.
 5. Çalışanların çalışma memnuniyeti ve tatmin duygusu artar.
 6. Kurum içi iletişim güçlenir, iletişim sorunları azalır.
 7. Müşteri memnuniyeti üst seviyelere çıkar.
 8. Üretim hataları ve kusurları azalır, kalite artar.
 9. Fiziki kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanılır, her türlü israfın önüne geçilir.
 10. Kurumun karılılığı ve üretiminin katma değeri artar.
 11. Paydaşlarla iletişim güçlenir, paydaşların memnuniyeti artar.
 12. Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal memnuniyet artar.
 13. Nitelikli iş başvuruları alır.
 14. Sektörde saygınlığı artar.

Koru Koçluk Stratejik Plan Danışmanlığı ile şirketinizi geleceğe emin adımlarla yürüyebilirsiniz.


Kurumsal koçluğu ve eğitimleri simgeleyen 6 kişilik gruba tahta önünde ayakta ders veren kadın
Kurumsal Koçluk
Beyaz zemin üzerinde stratejik planlama danışmanlığını simgeleyen grafiklerle sunum yapan gözlüklü genç
Stratejik Plan Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığını simgeleyen mavi zemin üzerinde dişli çarklar, çubuk grafik ve üzerinde profit yazılı büyüteç
Yönetim Danışmanlığı